นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

Privacy Policy

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

Mind Photobook

บริษัท ที. เอ็น. แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า Mind Photobook เพื่อให้ทราบก่อนการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนมายังบริษัท ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการดังกล่าว (“บริการ”) จากบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้านั้นเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้ (1) ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เช่น Line ID / Facebook Account และ (2) ข้อมูลการชำระเงินค่าบริการ ซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิต

 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การดำเนินกระบวนการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า
 2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าในครั้งถัดไป การติดต่อไปสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
 3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการติดต่อกลับในการเสนอราคา และการให้บริการในกรณีจำเป็นอื่นๆ หรือเพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษีซึ่งในกรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมายนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 5. การใช้ภาพสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลูกค้าใช้บริการของทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยตรงหรือของบุคคลอื่นเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดยไม่กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร และในกรณีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทางบริษัทจะติดต่อเพื่อขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
 6. กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะ เวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการแก่ท่าน นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของเจ้าของข้อมูล และกรณีได้รับความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าจากบริษัทให้แก่ท่าน (ii) ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น และ (iii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

Customer Privacy Notice

Mind Photobook

T.N. Advance Intertrade Company Limited (the “Company”) intends to announce this Customer Privacy Notice defining the terms and conditions and details for the process of personal data of the Mind Photobook customer (the “Customer”) to inform the relevant Customer before the Customer agree to use the service of Print4Demand / Mind Photobook (the “Service”). Once the Customer agrees to use the Services from the Company, the Company shall deem that the Customer agree and accept to be bound by this Privacy Notice.

In case any Customer does not accept to this Privacy, the Company reserves the right to reject to provide relevant Services to the Customer since the process of the personal data of the Customer is essential for the performance of the obligations that the Company has with the relevant Customer.

The Company may make any revisions to this Privacy Notice from time to time in order to assure the compliance of this Privacy Notice with the relevant laws and the adjusted scope of Service that the Company may provide; provided that the Company will notify the Customer of those changes made through the communication channel that the Company has with the Customer.

 

Personal Data being Processed

The Company would like to emphasize to the Customer that the process of the personal data as defined under this Privacy Notice is important to the performance of any services by the Company to the customer.

The personal data required to be processed hereunder include: (1) contact information of the Customer, including full name, address, telephone number or other contact information (i.e. Line ID / Facebook Account); and (2) evidence for the payment of the Services fee, including payment slip and credit card information.

 

Purposes of the Personal Data Processing

Personal data being collected shall be used and processed for the following purposes:

 1. Processed during the performance of the publishing and delivery services of the relevant Services to the customer, including the process of the personal data in the process of the Services confirmation, payment confirmation and delivery services of the finished products;
 2. Processed for the purpose of the business relationship improvement and adjustment between the Company and the Customer, including without limitation to facilitate the next order made by the relevant customer; to ask for the satisfaction feedback from the customer; to contact and communication in the normal traditional occasion; to recommend the products and Services that may relate to the relevant customer; or to process for other type of business communication between the Company and the customer. For all of these processes, the Company undertake to only process the personal data that will not excessively violate or cause impact to the rights of the relevant Customer’s Representative as the data subject;
 3. Processed for the purpose of the communication management between the Company and the relevant customer, including to propose the relevant quotation of the relevant Services that the customer may request for and to respond to relevant queries or complaints made by the Customer;
 4. Processed for the purpose of the legal obligation performance by the Company, including, taxes and accounting obligations under the relevant laws; provided that for this purpose, the Company would need to process the personal data for the period of time as prescribed under the relevant laws;
 5. The publishing and printed products produced from the Services that the Company provides to the Customer, that include both the personal data of the Customer or the related persons, may be used as the marketing materials for the Company distributed in various communication channel, in particular online; provided, in this regards, the Company commits not to excessively violate or cause impact to the data subject and for any other permanent marketing materials, the Company would request for the prior consent from the relevant data subject first; and
 6. With the specific consent given by the customer and/or Customer’s Representative, processed for the marketing purposes.

The Company would need to process and retain all of these personal data for the defined purposes throughout the period of time that the Customer may have the contractual obligation to perform to the Customer and the Company would need to reserve the personal data of the Customer further after the contract term in order to facilitate the next service performance to the Customer as instructed by the Customer. Then in case of any process undertaken in reliance to the consent, the Company would retain such personal data until the consent is withdrawn.

 

Disclosure of the Personal Data

Generally, the personal data of the Customer’s Representative will be kept confidential; provided that in certain circumstances the personal data of the Customer’s Representative may need to be disclosed to the following persons: (i) to the third party service provider of the Company, in particular the logistic and delivery service providers; (ii) to the legal counsel or litigator in case that the Company would need protect their legitimate rights in any dispute or claim raised; and (iii) to the government authorities that the Company may be obliged under the relevant laws to disclose the personal data to those authorities; provided that in all of these circumstances, the Company will only disclose the personal data to the necessary extent to perform those obligations or to serve the defined objectives.

 

Representation on the Information Security of the Personal Data

The Company represent to implement the reasonable and appropriate information security measures of all personal data being processed in order to prevent the unauthorized access, amendment or disclosure of those information; provided that the Company commits to review those measures from time to time to ensure the compliance with the relevant industry practice and relevant legal framework.

 

Data Subject Rights

The Company respects the following rights relating to the personal data of the customer, in particular the Customer’s Representative as the data subject that relates to the personal data being processed or controlled by the Company and the Company acknowledges that the data subject may exercise the following rights as defined under the relevant laws:

 1. Right to access; to request for the copy; and to rectify or update their own PII
 2. Right to request for data portability of the PII that the Company has processed in the readable forms by the tools or automatic mechanics to other data controller;
 3. Right to object to the PII process being undertaken;
 4. Right to request for the erasure or de-identification of any PII that does not have any necessary basis to process or after the consent withdrawal;
 5. Right to request for the suspension of PII process in case that request for erasure is being exercised or when it is unnecessary to process such PII;
 6. Right to withdraw consent that has been given.

Please feel free to contact the Company in case any data subject rights would be exercised and the Company will get back to you with the response to your rights requested within 30 days after the receipt of such request.